Wijk bij Duurstede, 30 november 2017. Op 10 november stelde de VVD schriftelijke vragen over het “Bunkerschip in de stadshaven” die op 30 november door de verantwoordelijk wethouder werden beantwoord.

Inleiding

De VVD heeft vernomen dat er een burger initiatief is om te zorgen dat het bunkerschip in de stadshaven verdwijnt middels een petitie en een brief aan het college.

Vraag 1: Heeft het college de brief en/of de petitie reeds ontvangen ?

Antwoord: Op 30 oktober 2017 is een brief ontvangen van de heer De Heus inclusief een lijst met handtekeningen en foto’s van het bunkerschip.

Vraag 2: Wat is de inhoud van deze brief en deze petitie ?

Antwoord: Zie de brief en het antwoord daarop van het college.

Vraag 3: Hoe staat het college tegenover dit burgerinitiatief ?

Antwoord: Het college kan zich inhoudelijk vinden in de doelstelling van het initiatief, te weten het verwijderen van het bunkerschip uit de stadshaven. Dit is echter voor het college geen nieuwe ontwikkeling, omdat het college zelf ook al lange tijd zowel publiekrechtelijk als privaatrechtelijk pogingen heeft ondernomen om het bunkerschip te laten verwijderen. Er zijn tot op heden juridische en financiële belemmeringen geweest. Als college blijven we doorgaan om te proberen tot een oplossing te komen.

Vraag 4: In de media was te lezen dat het college reeds in gesprek is met de eigenaar van het schip om het schip weg te laten halen. Wat is de stand van zaken m.b.t. deze gesprekken ?

Antwoord: Er zijn diverse contacten geweest met de heer Markus. De heer Markus geeft echter ook steeds aan in onderhandeling te zijn met een derde partij en de uitkomsten daarvan te willen afwachten. Op 14 november heeft de heer Markus laten weten het schip zelf te willen afvoeren en daarnaast een passende vergoeding van de gemeente te willen ontvangen. Ons college zal zich nog beraden over het voorstel van de heer Markus.

Vraag 5: De vergunning op het bunkerschip zou voorwaarden bevatten waaraan niet meer wordt voldaan. Is dit reden voor het college deze tegen het licht te houden om na te gaan of de vergunning kan worden ingetrokken ?

Antwoord: In de brief van de heer De Heus wordt gesteld dat sprake is van gewijzigde omstandigheden, als gevolg waarvan RWS de vergunningen zou kunnen/moeten intrekken. Op 1 augustus 2017 is overleg geweest met een ambtenaar van RWS en ODRU over de laatste stand van zaken. Daarbij is de afspraak gemaakt om gezamenlijk opnieuw te gaan bekijken wat de mogelijkheden zijn ten aanzien van de vergunningverlening. Dit stuit zoals al gezegd op een aantal bezwaren. De conclusie van het burgerinitiatief dat RWS de vergunningen zou moeten/kunnen intrekken wegens gewijzigde omstandigheden is wat kort door de bocht maar zal uiteraard wel nader worden onderzocht.

Vraag 6: Is het college bereid dit burger initiatief te ondersteunen en haar uiterste best te doen het bunkerschip zo snel mogelijk te doen laten verdwijnen ? Dit om de stadshaven te ontdoen van dit afzichtelijke object ?

Antwoord: Uit de beantwoording van bovenstaande vragen zal duidelijk zijn dat het college er veel aan gelegen is om het bunkerschip zo spoedig mogelijk te laten verwijderen uit de stadshaven. Ons college blijft daarbij streven naar een oplossing op zo kort mogelijke termijn.

Lees ook:

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha