Wijk bij Duurstede, 31 augustus 2017. Op 24 juli stelde de SP schriftelijke vragen over ouderenzorg die op 29 augustus door de verantwoordelijk wethouder werden beantwoord en sinds 31 augustus zijn te lezen op de website van de gemeente.

Vraag 1

Op welke wijze volgt uw college de complexe problematiek van de steeds ouder wordende Wijkse samenleving?

  • Antwoord: Middels verschillende kanalen blijven wij op de hoogte van de ontwikkelingen in de demografie en problematiek van onze inwoners. Er is voldoende literatuur/ nieuwsbrieven op dit gebied aangevuld door onderzoeken. Ook onderzoeken wij op lokaal niveau hoe het gaat met onze inwoners middels klanttevredenheidsonderzoek, burgerpeiling, GGD onderzoek en is er recent een onderzoek onder mantelzorgers gedaan. Daarnaast monitoren wij de cliëntstromen bij Loket Wijk. Wij krijgen veel input van Loket Wijk, zorgaanbieders en welzijnsorganisaties en dan vaak op persoonsgebonden niveau. Deze input wordt meegenomen in ons beleid. Ook naar aanleiding van wetswijzigingen en nieuwe regelingen die worden opgelegd op Rijksniveau, wordt beleid aangepast.

Vraag 2

Is uw college, dan wel uw beleidsambtenaren, bekend met de LIBRA index?

  • Antwoord: Deze index is ons bekend. De indicatoren die hierin vermeld staan zijn de beïnvloedbare indicatoren. Vanaf volgend jaar komt er een app (breincoach) waarmee inwoners zelf hun score kunnen bepalen t.a.v. de kans om mogelijk op latere leeftijd dementie te krijgen. De index gaat ervan uit dat een derde van de kans op dementie bepaald wordt door verschillende factoren waarop mensen zelf invloed kunnen uitoefenen. De genoemde indicatoren zijn echter belangrijk voor het algemeen welbevinden van onze inwoners en zijn dan ook niet nieuw. Waar mogelijk wordt actief ingezet om hier een positieve verandering in aan te brengen. Als er verdere ontwikkelingen zijn rondom deze index zullen wij deze gericht gaan communiceren via de werkgroep Dementievriendelijke gemeente. Preventie en vroege opsporing van mogelijke problematiek voorkomt op termijn veel leed. Voor een aantal punten zijn met name de huisartsen en eerste-lijnszorg verantwoordelijk. Zij hebben een groot aandeel in het bespreekbaar maken van onderstaande punten en het terugdringen hiervan.

Vraag 3

Is uw college het met de fractie van de SP eens dat het zinvol is voor loket Wijk om deze methodiek te introduceren om zicht te krijgen op de beïnvloedbare symptomatologie van dementie?

  • Antwoord: Als college van B&W zijn wij ons zeer bewust van het feit dat onze inwoners ouder worden en dat er vergrijzing optreedt. Dit zorgt voor uitdagingen op het gebied van welzijn en gezondheid van onze inwoners. Wij zijn bekend met de cijfers en hebben al geruime tijd ingezet op preventie bij jonge inwoners door o.a. voorlichting te geven over een gezonde leefstijl en het terugdringen van alcohol en drugsgebruik. Daarnaast stimuleren wij waar kan de opleidingsmogelijkheden in onze regio en het gebruik hiervan. Ook wordt vanaf jonge leeftijd het gebruik van sportfaciliteiten in onze gemeente gestimuleerd. Dit alles om onze inwoners zo gezond mogelijk te laten opgroeien en leven in onze gemeente. Wij zien graag dat onze inwoners, al dan niet gehinderd door een beperking, mee kunnen doen in onze samenleving. Daarom willen wij het bewustzijn in onze gemeente vergroten voor de doelgroep met beperkingen. Dit doen we o.a. door aandacht te vragen voor mensen met dementie, proberen wij actief mensen die eenzaam zijn te bereiken, mantelzorgers te ondersteunen en hulpmiddelen beschikbaar te stellen Om deze doelgroepen te bereiken en te kunnen helpen, is de hulp van huisartsen, eerste-lijnszorg, GGD en zorgaanbieders onontbeerlijk.

Vraag 4

Welke stappen gaat u hierin zetten?

  • Antwoord: Als gemeente wordt er op de door de gemeente beïnvloedbare posten al veel gedaan om het bewustzijn te vergroten. De ontwikkelingen rondom de LIBRA-index zullen met veel interesse worden gevolgd. Waar nodig zal hiervoor extra aandacht komen. Samen met alle partijen die zorg leveren aan onze inwoners zal het bewustzijn van de risico-indicatoren verder verhoogd moeten worden. Wij zullen de methodiek en de mogelijke toepassing ervan ook bespreken in onze reguliere overleggen met Loket Wijk.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha