Wijk bij Duurstede, 26 februari 2021. Sinds 2014 komt het vraagstuk ‘Restafval’ regelmatig terug op de agenda van de gemeenteraad. Nog niet eerder was de belangstelling voor dit onderwerp zo groot als toen de gemeente de tarieven bekend maakte voor het ophalen van restafval en invoering van gedifferentieerde tarieven (Diftar) per 1 april 2021.

Rumoer

Na het bekendmaken van de tarieven voor Diftar is het op vele fronten binnen de gemeente onrustig. De oppositie in de gemeenteraad roert zich en op websites en sociale media laten inwoners hun mening horen via onderzoeken, ingezonden brieven en reacties op publicaties. De emoties lopen bij inwoners en bestuurders soms (te) hoog op waardoor de discussie vertroebelt. Regelmatig worden verantwoordelijkheden, procedures, feiten, aannames en begrippen door elkaar gehaald (te horen tijd 1:58:10).

Strategie grondstoffenbeleid

Op 12 mei 2020 stemden bij een hoofdelijke stemming de fracties van VVD, GroenLinks, CDA en PCG voor (12 tegen 7) het voorstel 'Strategie grondstoffenbeleid' van het college. De gemeenteraad gaf hiermee het college, en daarmee de verantwoordelijk wethouder, de opdracht Diftar in te voeren. Bijzonder aan dit besluit was dat de beprijzing van het inleveren van gescheiden afval niet bekend was. De gemeente maakte de Diftar tarieven op 17 december 2020 publiekelijk bekend in een persbericht. Een reactie van de gemeente staat onder de kop: "Reactie gemeente". 

Communicatie

Ambtenaren zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en tijdige invoering, 1 april 2021, van het besluit dat de gemeenteraad op 12 mei 2020 heeft genomen. Communicatie over de informatie en onderbouwing van het onderwerp en de uitvoering zijn terug te lezen op de website van de gemeente.

Representatief of niet?

In de raadsvergadering van 16 februari (te horen tijd 1:10:50) geeft het college bij monde van de verantwoordelijk wethouder aan dat 2000 huishoudens hebben deelgenomen aan een onderzoek van een inwoonster. De ondertekenende huishoudens maken o.a. bezwaar tegen de kosten voor Diftar. De conclusie van het college is dat 2000 huishoudens niet de meerderheid (tijd 1:55:30) is en de ‘zwijgende meerderheid’ blij is met deze regeling dat de vervuiler betaalt. Bijzonder aan deze redenatie is dat uit antwoorden op vragen van de redactie van ditiswijk.nl in 2017 aan toenmalig burgemeester Poppens over de door de gemeente gehouden 'Burgerpeiling 2017' dat het aantal deelnemers van 953 representatief is. Op de vraag wat met het toenmalige aantal inwoners de ondergrens zou zijn om een onderzoek representatief te verklaren luidde het antwoord: “379 deelnemers”. Recent is in een antwoord van het college op schriftelijke vragen te lezen: “Met onze huidige bevolking in Wijk bij Duurstede zijn 384 ingevulde enquêtes nodig voor een representatieve steekproef. Dit is uitgerekend door onze adviseur van Citisens”. Een reactie van de gemeente staat verder naar beneden onder de kop: "Reactie gemeente". 

Beste tarief?

Op de website van de gemeente wordt als voorbeeld voor succesvolle invoering van Diftar verwezen naar de gemeenten Scherpenzeel, Woudenberg en Leusden. In de raadsvergadering van 16 februari gaf het college bij monde van de verantwoordelijk wethouder aan de laagste contracten (te horen tijd 2:00:20) te hebben bedongen. De basisbijdragen per gemeente per perceel aan afvalstoffenheffing zijn voor Wijk bij Duurstede € 263,--, Scherpenzeel € 195,--, Woudenberg € 235,-- en Leusden € 217,--. Om te zien hoe de goedkoopste en duurste gemeente zich tot elkaar verhouden hebben wij het basistarief en de Diftar prijzen per gemeente naast elkaar gezet en de gemeente om een reactie gevraagd. De reactie van de gemeente staat onder de tabel.

Klik voor een vergroting op de tabel

diftar tarieven 2021 ditiswijk

Reactie gemeente

Het artikel is ter wederhoor op 24 februari 's avonds naar de gemeente gestuurd. Op 26 februari eind van de morgen ontvingen wij onderstaande reactie's:

Op Strategie Grondstoffenbeleid: "De gemeenteraad heeft in mei 2020 gekozen voor de koers “invoering van diftar”. In november 2020 heeft de gemeenteraad ingestemd met de programmabegroting met daarin de afvalbegroting. En in december 2020 stemde de raad in met de vaste en variabele afvaltarieven 2021. Dat is volgens de planning in de nota grondstoffenbeleid".

Op Strategie Representatief of niet? : "Voor een representatieve steekproef is het van belang dat er sprake is van een aselecte steekproef en dat de vragen voldoende objectief zijn geformuleerd. Het aantal respondenten alleen is dus niet doorslaggevend. De kern van het verhaal is niet de representativiteit, maar het feit dat er zorgen en vragen leven onder inwoners rondom de invoering van diftar. En die horen we zeker. We proberen alle vragen zo goed mogelijk te beantwoorden via onze website, de flyer, social media, het afvalmagazine en de informatiebijeenkomsten die we binnenkort organiseren. Daarnaast start op korte termijn onze afvalcoach. De afvalcoach staat klaar om vragen te beantwoorden en komt naar inwoners toe om mee te denken en te helpen waar dat nodig is. Zo zorgen we dat iedereen mee kan doen".

Op Beste tarief? : "De opmerking ‘de laagste contracten’ heeft betrekking op de verwerkingscontracten van restafval en GFT. Voor de meerjarige verwerking- en inzameltaak zijn collectief met de andere Utrechtse gemeenten openbare aanbestedingen gehouden volgens de Europese aanbestedingsrichtlijn. Marktpartijen waren vrij hierop in te schrijven. Met de laagste inschrijvers zijn vervolgens meerjarige contracten afgesloten.

De huidige verwerkingstarieven zijn aanmerkelijk hoger dan de oude verwerkingstarieven. Dat komt omdat het oude contract is afgesloten in de tijd dat de marktprijzen erg laag waren. Daar hebben we 10 jaar van kunnen profiteren. Helaas zijn de marktprijzen nu een stuk hoger. Het moeten afsluiten van een nieuw contract en de nu hogere marktprijzen staan los van de invoering van diftar.

Hogere inzamel- en verwerkingskosten betekenen helaas ook hogere tarieven voor onze inwoners. In Wijk bij Duurstede is er sprake van een vast tarief van 263 euro (inclusief de ledigingen tot en met maart). Vanaf 1 april komt daar een ledigingstarief bij. Op basis van ervaringen elders zal het aantal aanbiedingen dan fors afnemen.

In de tabel staat overigens een onjuiste weergave van het aantal mogelijke aanbiedingen in de gemeente Wijk bij Duurstede. Diftar wordt per 1 april ingevoerd, kliko’s kunnen dit jaar maximaal 10 keer tegen betaling worden aangeboden. De inzameling van restafval in onze gemeente is eens per vier weken, dus 13 keer per jaar". 

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha