Wijk bij Duurstede, 18 december 2020. “De discussie “Wijk klimaatneutraal 2030” is naar onze mening onduidelijk” stelde ditiswijk.nl bij vragen aan de gemeente over dit onderwerp n.a.v. diverse publicaties door de gemeente. In die publicaties wordt door de gemeente begrippen als “energie-, klimaat- en CO2 neutraal” gebruikt.

Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord van de partijen die het huidige college vormen is op p13 te lezen: “........ Voor de doelstelling Klimaatneutraal in 2030 hanteren we het uitgangspunt CO2 neutraal: we willen evenveel energie opwekken als we gebruiken en zoveel mogelijk lokaal”. Volgens ditiswijk.nl worden in het coalitieakkoord de begrippen door elkaar gehaald of de verduidelijkende/omschrijvende tekst is niet juist. Klimaatneutraal, energieneutraal en CO2 neutraal zijn naar de mening van ditiswijk.nl verschillende begrippen.

Vragen en antwoorden

Aan de gemeente werd gevraagd of naast de doelstelling in 2030 energieneutraal te zijn, d.m.v. zonnepanelen en bijvoorbeeld windenergie, Gezien het geformuleerde uitgangspunt in het coalitieakkoord, Klimaatneutraal in 2030, wil de gemeente dan ook CO2 neutraal zijn? Het antwoord luidde: “Het klopt dat in het coalitieakkoord de begrippen ‘Klimaatneutraal’, ‘CO2 neutraal’ en ‘het evenveel energie willen opwekken dan dat er verbruikt wordt’ naast elkaar gebruikt worden. En u geeft terecht aan dat dit verschillende begrippen zijn. We hanteren daarom in de praktijk het beginsel ‘energieneutraal’, te weten: evenveel energie opwekken binnen de gemeentegrenzen als dat er wordt verbruikt. Dat is immers de woordelijke uitleg zoals die in het coalitieakkoord ook te lezen is”.

CO2 neutraal, hoe berekent de gemeente dat?

CO2 neutraal is naar de mening van ditiswijk.nl een breed begrip, het gaat niet alleen over het energieverbruik van gebouwen en woningen in een gemeente maar ook over vervoer, processen, producten, veestapel enz. Neutraal is men als de hoeveelheid uitgestoten en opgenomen hoeveelheid CO2 in balans is. Lokaal is daar minder tot weinig invloed op uit te oefenen anders dan het doel te halen om energieneutraal te zijn door middel van bijvoorbeeld zonnepanelen en warmtepompen. Het antwoord luidde: “We gebruiken hiervoor vooral www.klimaatmonitor.nl waarin per gemeente in Nederland is opgenomen hoeveel energie er verbruikt wordt (elektriciteit, warmte, brandstoffen) en hoeveel er wordt opgewekt (zon en eventueel wind).

Uiteindelijk willen we hiermee onze bijdrage leveren aan de doelstellingen van het Rijk en van het Parijs-akkoord om in 2050 95% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van de uitstoot in 1995”.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha