Wijk bij Duurstede, 19 september 2020. Door middel van een raadsmemo werd de gemeenteraad op 1 september door het college geïnformeerd over de technische verkenning over kansen en belemmeringen voor windenergie in de Kromme Rijnstreek.

Rapport

Houten, Bunnik, Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug werken samen in de Regionale Energie Strategie (RES) U16. Binnen deze samenwerking is afgesproken om gezamenlijk een technische verkenning uit te laten voeren naar de kansen en belemmeringen voor windenergie in deze Kromme Rijn gemeenten. De rapportage is ter kennisneming naar de gemeenteraad gestuurd.

Doel en afbakening

In het rapport is te lezen: “Dit rapport is een ruimtelijk-technische verkenning en heeft als doel de Kromme Rijn gemeenten een beeld te geven van de mogelijkheden voor windenergie in de Kromme Rijnstreek en directe omgeving. Deze verkenning geeft, op basis van bepaalde uitgangspunten, aan waar de mogelijkheden liggen voor windenergie. Er worden in deze verkenning geen zoekgebieden voor windenergie vastgesteld of overige beleidskeuzes gemaakt”.

Hoogte

In het onderzoek is gekeken naar de inpassing van turbines van 241 meter hoog en een ashoogte van 166 meter. Wanneer aan de voorwaarden genoemd in het rapport wordt voldaan gaat het volgens het rapport om:

windturbines01

Hieronder wordt per infrastructuurnetwerk de potentie en belangrijkste aandachtspunten kort beschreven. Voornamelijk langs het Amsterdam-Rijnkanaal is, op basis van deze analyse, een grote potentie voor de ontwikkeling van windenergie voorzien.

Klik op het plaatje voor het volledige overzicht in de rapportage.

(Klik op het plaatje voor het volledige overzicht in de rapportage pg.28.)

Kleine windturbines

Aanvullend is het onderzoeksbureau gevraagd om een beknopte analyse te geven over de potentie van kleine windturbines (kleiner dan 20 meter) op boerenerven en industrieterreinen in de Kromme Rijnstreek. De directe aanleiding hiervoor is dat er aanvragen van agrarische ondernemers worden ontvangen voor het realiseren van dergelijke kleine windturbines. In het rapport is te lezen: “ Gezien de geringe businesscase is de verwachting dat de realisatie van kleine windturbines in de Kromme Rijnstreek beperkt blijft tot enkele exemplaren. De landschappelijke consequenties van de realisatie van enkele kleine windturbines (<20 meter) is zeer gering. Tevens zal de realisatie van kleine windturbines een zeer beperkte tot verwaarloosbare bijdrage leveren aan de duurzame energiedoelstellingen van de Kromme Rijn gemeenten. Uiteraard kan op het niveau van een individuele (agrarische) onderneming de toepassing van deze kleinschalige windenergie wel een oplossing zijn, echter de omvang hiervan is te gering om hiervoor actief beleid te moeten voeren. Wij adviseren daarom eventuele individuele aanvragen op hun merites te beoordelen en toe te staan indien mogelijk”. 

Vervolg

De verantwoordelijk wethouder schrijft in de memo: “Dit rapport vormt een goede betrouwbare basis voor het gesprek dat we met elkaar aan willen gaan in gemeenteraad en samenleving over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor windenergie in onze gemeente. Daarbij willen we waar mogelijk en nodig samen optrekken met de andere Kromme Rijn gemeenten. We willen immers onze ambitie om energieneutraal te zijn in 2030 nog verder invullen. Zon op dak en de aanleg van zonnevelden maken hier al deel van uit. Wanneer en hoe we deze vervolggesprekken gaan organiseren, wordt de komende tijd nader uitgewerkt”.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha