In juni 2015 werden alle kliko's van een chip voorzien

Wijk bij Duurstede, 13 mei 2020. Voor de raadsvergadering van gisteravond stond als punt 4 op de agenda: “Strategie grondstoffenbeleid Wijk bij Duurstede 2020”. Een poging van de oppositie om het punt van de agenda te halen, voor nog meer onderzoek, werd door de coalitie tegengehouden. Over het agendapunt werd gedebatteerd voordat het in stemming werd gebracht. Bij de hoofdelijke stemming stemden de fracties van VVD, GroenLinks, CDA en PCG voor (12 tegen 7) het voorstel van het college.

Ingestemd werd met

 1. de strategie “omgekeerd inzamelen met een prijsprikkel gedifferentieerde tarieven(diftar) op restafval”;
 2. de strategienota grondstoffenbeleid 2020;
 3. de voorbereiding en uitvoering van fase 1 (invoering diftar);
 4. de voorbereidingskosten voor de invoering van diftar te dekken uit de voorziening reinigingsrechten en de structurele opbrengsten en besparingen te verwerken in de begroting 2021.

Ondergrondse container voor restafval is niet nieuw

De gemeenteraad stemde op 28 oktober 2014 in meerderheid in met het voorstel van het college waarin de maatregelen om de afvalscheiding te verbeteren en de hoeveelheid restafval te verlagen waren uitgewerkt. De verantwoordelijk wethouder liet toen de gemeenteraad weten: “Op de lange termijn zal al het restafval in containers onder de grond worden verzameld. Hiermee zal ongeveer 2 miljoen euro gemoeid gaan.”

Nu is in de stukken over de geschatte kosten te lezen: “Voorafgaand aan fase 2 zal een gedetailleerde kosten- en investeringsraming met dekking worden gemaakt. Daarbij wordt dan ook de communicatie meegenomen en de ombouw van restafval-(grijze)kliko’s naar papierkliko’s. Voor deze fase moet geïnvesteerd worden in nieuwe ondergrondse containers. De gemeenteraad zal daarvoor een investeringskrediet beschikbaar moeten stellen. Met de investering in 60 – 70 nieuwe ondergrondse restafvalcontainers (aanschaf, plaatsing, voorbereiding en begeleiding) is ongeveer € 800.000 gemoeid. Jaarlijks is sprake van rente en afschrijving plus jaarlijkse kosten voor onderhoud en beheer.”

Aanschaf containers

In 2014 stemde de gemeenteraad ook in om voor de aanschaf van de nieuwe containers voor het kunststofafval (oranje deksel) een krediet van € 280.000 te verstrekken. De rente en afschrijving (10 jaar) wordt gedekt uit het jaarlijkse afvalbudget. De grijze containers (nu restafval) die straks overbodig zijn i.v.m. de ondergrondse containers zullen indien mogelijk en doelmatig worden omgebouwd tot papiercontainer. Welk bedrag er met het ombouwen of vervangen van de grijze kliko’s gemoeid gaat moet nog worden beraamd.

Inzamelen met een prijsprikkel op restafval

In meerderheid (12 tegen 7) stemde gisteravond de gemeenteraad voor de strategie: ‘diftar met omgekeerd inzamelen’. De invoering van deze strategie zal in 2 fasen gaan:

 • fase 1: eerst invoeren prijsprikkel op restafval ter stimulering betere afvalscheiding;
 • fase 2: wijksgewijs voor restafval overstappen van kliko’s naar ondergrondse containers; en indien mogelijk tegelijk de bestaande (grijze) kliko’s ombouwen tot (blauwe) papierkliko’s. Tijdens de raadsvergadering deden partijen elkaar toezeggingen om een moment te kiezen voor de invoering van fase 2 om te evalueren en daar waar nodig de strategie aan te passen.

Variabele afvalstoffenheffing

Het invoeren van diftar voor de afvalstoffenheffing betekent dat een deel van de afvalstoffenheffing straks variabel wordt, op basis van het aantal keer dat inwoners hun restafval in een kliko (fase 1) of een ondergrondse container(fase 2) aanbieden. Hoe hoog het basisbedrag afvalstoffenheffing wordt moet nog worden bepaald. De verantwoordelijk wethouder zegde de vergadering gisteravond toe deze kosten inzichtelijk te maken. De door verschillende raadsleden voorgespiegelde en berekende (hoge) kosten, na invoering van diftar, komen volgens de wethouder niet in de buurt van de werkelijkheid. De wethouder spiegelde de raadsleden voor dat wanneer het afval goed gescheiden wordt de kosten voor inwoners minder hard zullen stijgen dan wanneer er niet goed gescheiden gaat worden. E.e.a. heeft volgens de wethouder alles te maken met de stijgende kosten (verbranding) opgelegd door de Rijksoverheid.

In fase 1 wordt de prijsprikkel op de bestaande kliko’s ingevoerd. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het bestaande registratiesysteem (2015) van uitgezette kliko’s en afvalpassen (2019). De kliko’s en de afvalpassen zijn al voorzien van een registratiechip die aan een adres is gekoppeld. Met de afvalinzamelaar worden afspraken gemaakt om de inzamelvoertuigen te voorzien van klikoregistratie apparatuur en bij iedere kliko-lediging de chip te registreren. Op basis van deze aanbieding registratie legt het belastingkantoor (BSR) dan een aanslag variabele afvalstoffenheffing op. In fase 2 komen er extra ondergrondse verzamelcontainers bij de laagbouw en de bestaande grijze rest kliko wordt papierkliko.

Invoering

Om de invoering van diftar in goede banen te leiden, zijn volgens het college ondersteunende maatregelen nodig. De belangrijkste zijn:

 • aanscherpen acceptatiebeleid milieustraat: striktere controle, beperken gratis aanlevering en beperken inname gewoon huisvuil;
 • intensieve communicatie, voorlichting, educatie, controle/handhaving en opruimacties bij excessen en knelpunten;
 • expliciet aandacht voor vermeende negatieve effecten (ontwijkgedrag, zwerfvuil, illegale stort, extra kosten);
 • maatwerk voor specifieke knelpunten en doelgroepen (denk aan ouderen of mensen met kinderen in de luiers);
 • verbeteren bestaande inzamelsystemen (PMD, GFT, papier, glas, textiel);
 • mogelijkheden voor het scheiden van speciale afvalstromen uitwerken (denk aan luiers, GF uit de keuken, herbruikbare goederen, kleine electr(on)ische apparaten);
 • milieustraat nieuwe stijl, waar mensen grof afval kunnen brengen gecombineerd met het verwerken, demonteren en verhandelen van grondstoffen.

Vervuiler betaalt

In de stukken op de website van de gemeente zijn de uitgangspunten voor diftar te lezen: “de afvalscheider belonen” en “de vervuiler betaalt”. “Diftar is geen doel op zich” is te lezen. “Maar een middel om te komen tot betere afvalscheiding. Dat betekent dat we bij de invoering van variabele tarieven inwoners ook goed moeten informeren over de mogelijkheid om op de eigen afvalkosten te sturen".

De communicatie vanuit de gemeente zal zowel aandacht schenken aan het principe “de afvalscheider wordt beloond” als “de vervuiler betaalt”. Er zijn verschillende tarieven structuren mogelijk. Uitgangspunt is dat – net als nu - het totaal aan vaste en variabele tarieven de totale afvalbeheerkosten (inclusief BTW) dekt. Voorgesteld is een eenvoudige variant te kiezen, bestaande uit:

 • een vast bedrag aan afvalstoffenheffing;
 • plus een bedrag per inworp of aanbieding restafval. Ongeveer € 1,50 - € 2,00 voor een inworp in een ondergrondse container en € 8,00 - € 9,00 voor het aanbieden van een restafvalcontainer;
 • er wordt overwogen om in het vaste basisbedrag per aansluiting een “gratis” basisbundel voor een beperkt aantal inworpen / aanbiedingen per jaar op te nemen. De precieze tariefstructuur en de hoogte van de vaste en variabele tarieven worden nog nader uitgewerkt en worden bij de begroting en tarievenverordening ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Ondergrondse containers

“Vuistregel is één ondergrondse container op 100 adressen” is te lezen in de stukken. Dat betekent dat er zo’n 60 extra ondergrondse rest containers bij komen. “Dat betekent ook dat de ondergrondse containers wat verder van de woningen worden gesitueerd. Door de ondergrondse containers op logische plaatsen bij uitvalswegen te plaatsen, wordt het ongemak beperkt” volgens de tekst in de bijlagen voor de raadsvergadering. In de stukken is verder te lezen: “Het kost burgers weliswaar iets meer moeite om hun restafval kwijt te raken, maar als ze het afval goed scheiden, dan hoeven ze niet vaker dan 1x per 2 à 3 weken een vuilniszak weg te brengen. In ieder geval moet ervoor worden gewaakt dat er niet te veel rest containers komen: dat geeft namelijk extra kosten én het scheidings effect wordt minder.”

Financieel

In het raadsvoorstel van het college aan de gemeenteraad dat is aangenomen is te lezen: “De voorbereidingskosten diftar (te zien op pag.18 van deze link. red) worden gedekt uit de voorziening reinigingsheffingen. De effecten voor 2021 worden in de begroting 2021 doorgerekend. Uitgangspunt is dat de kosten voor het nieuwe beleid worden gedekt uit besparingen op het bestaande beleid (met name de verwerkingskosten). Echter, er is ook sprake van fors autonome kostenstijgingen op de afvalverwerking. De tarieven voor restafval, gft-afval en grofvuil gaan fors omhoog (de aanbesteding hiervan is in de afrondende fase), de papieropbrengst gaat fors naar beneden als gevolg van de instorting van de wereldprijzen en de kosten/opbrengsten op het PMD-dossier zijn ook aan veranderingen onderhevig. Hierover wordt binnenkort apart gerapporteerd. Deze tariefontwikkelingen staan los van het nieuwe beleid. De verwachting is dat we met het nieuwe beleid de kostenstijging enigszins kunnen beperken.”

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha