Duurzame energie en het lokaal elektriciteitsnetwerk

Wijk bij Duurstede, 11 mei 2020. Op verschillende plaatsen in Nederland moeten netbeheerders “nee” verkopen aan initiatieven van bedrijven, boeren en individuen voor groene stroom. Reden hiervoor is het gebrek aan capaciteit op het elektriciteitsnetwerk. Op de website van Stedin is te zien waar de 'beperkingen' voor het lokale elektriciteitsnetwerk liggen.

Ambitie duurzame energie

In 2016 stelde de gemeenteraad de ambitie vast om in 2030 klimaatneutraal te zijn. De huidige coalitie houdt vast aan deze ambitie en volgt de richtlijn van Natuur- en Milieufederatie Utrecht om in 2023 16% duurzame energie-opwek te realiseren. In het huidige coalitieakkoord is vastgelegd om tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen (maart 2021) af te zien van windenergie. Om voortgang te houden in het opwekken van duurzame energie is het college aangewezen op zonnevelden.

Kosten per huishouden

Volgens de Vereniging Eigen Huis is een verhoging van de energienota reeël. "De oorzaak ligt in de enorme investeringen in het elektranetwerk en ontmanteling van het gasnetwerk die nog nodig zijn om alle klimaat ambities waar te maken. Een nieuwe tegenvaller op de energierekening dreigt. Vereniging Eigen Huis maakt zich grote zorgen over de stijging van de netbeheerkosten. Volgens de netbeheerders stijgen de netbeheerkosten voor elektriciteit in 2022 met maar liefst 20 tot 25 procent". (Bron: Vereniging Eigen Huis)

Zonnevelden

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 augustus 2019 het ontwerpbestemmingsplan Zonnepark Cothen vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan Zonnepark Cothen voorziet in een planologisch-juridisch kader om een zonnepark op een aantal percelen ten noorden van de Trechtweg 10 en ten zuiden van Cothen te realiseren. Het besluit van het college om onder voorwaarden in te stemmen met het principeverzoek voor realisatie van nog een zonneveld, zuidelijk van de Groenewoudseweg en oostelijk van de sportvelden bij Cothen riep de navolgende vragen op.

Vragen en antwoorden

 1. Wordt de gemeente (periodiek) geïnformeerd door de netwerkbeheerder over de capaciteit van het lokale elektriciteitsnetwerk?
  • Ja
 2. Is er tot 2023 voldoende capaciteit op het lokale elektriciteitsnetwerk voor particuliere initiatieven zoals zonnepanelen op woningen?
  • In principe is er voldoende ruimte op het lokale elektriciteitsnet om de huidige toename van zonnepanelen op daken van woningen aan te sluiten op het lokale elektriciteitsnet. Bij sommige woningen kan het nodig zijn dat er een aanpassing in de meterkast gedaan moet worden.
 3. Is er tot 2023 voldoende capaciteit op het lokale elektriciteitsnetwerk voor bedrijfsmatige initiatieven zoals zonnevelden?
  • Op dit moment is er onvoldoende capaciteit op het lokale elektriciteitsnetwerk om de zonnevelden vanuit de door de gemeenteraad vastgestelde procedure zonnevelden aan te sluiten. Stedin is hiervan op de hoogte en de komende twee jaar worden er aanpassingen gedaan aan het netwerk om deze aansluitingen wel mogelijk te maken.
 4. Is het lokale elektriciteitsnetwerk berekend op de ambitie van het college om in 2023 16% duurzame energie op te wekken en te transporteren?
  • Ja, zie ook het antwoord bij vraag 3. Met het invullen van de vastgestelde procedure zonnevelden bereiken we binnen de gemeente de beoogde 16% duurzame opwek per 2023.
 5. In 2018 werd in de gemeente 2,6% van de nagestreefde 16% (in 2023) duurzame energie opgewekt. Hoeveel procent was de duurzaam opgewekte energie van het totaal verbruik van de gemeente op 1-1-2020?
  • De gemeente maakt voor de monitoring van duurzaam opgewekte energie gebruik van Klimaatmonitor, zie ook https://klimaatmonitor.databank.nl/dashboard/dashboard/hernieuwbare-energie. Op dit moment zijn de cijfers van 2017 compleet bekend. Het totale percentage opgewekte energie in 2017 bedroeg 2,8%. Over 2018 is op dit moment alleen het percentage duurzaam opgewekte elektriciteit bekend, dat bedroeg in 2018 7,4%.
 6. Wordt de gemeente geïnformeerd over aanpassingen (capaciteit vergroten) aan het lokale elektriciteitsnetwerk door de netwerkbeheerder?
  • Ja.
 7. Zo ja, gaan er tot 2023 aanpassingen plaats vinden?
  • Ja, zie ook het antwoord bij vraag 3.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha