Wijk bij Duurstede, 22 juli 2017. In de besluitenlijst van de gemeente van 12 juni zijn voor wat betreft het parkeren tijdens evenementen de volgende besluiten genomen:

  1. Het evenemententerrein wordt voor 6 tot 7 keer per jaar aangewezen als parkeerlocatie voor evenementen in de binnenstad;
  2. De Boterslootweg wordt aangewezen als tweede locatie voor evenementen parkeren;
  3. Om over drie jaar het gebruik van beide locaties als evenementen parkeerterrein te evalueren en daarbij de omwonenden en de organisatoren van evenementen te betrekken;
  4. Dat de gemeenteraad middels een memo in kennis te stellen van de besluiten onder 1, 2 en 3.
  5. Dat beheer de opdracht krijgt een goede routing en bebording voor evenementen parkeren te maken.

Wat hieraan vooraf ging

In de begrotingsbehandeling van de programmabegroting 2013 heeft het college de gemeenteraad toegezegd met nieuw parkeerbeleid te komen. In een traject met een werkgroep bestaande uit inwoners, ondernemers en belangengroepen uit de binnenstad en de schil daaromheen is toen een conceptnota parkeerbeleid opgesteld waarin een analyse is gedaan van de huidige parkeersituatie en ook een visie is geschetst op het parkeerbeleid in de toekomst. Dit was te lezen in een nota van het college aan de raad. In een inspraaktraject is de visie van de inwoners nader gepolst en is vervolgens de definitieve nota tot stand gekomen. Deze nota omvat onder meer het parkeren van fietsen, parkeren in de stadshaven en het parkeren tijdens evenementen. Financiële details met betrekking tot de uitvoering van het parkeerbeleid zijn te lezen in het eerder geplaatste artikel d.d. 7 december 2014.

Evenemententerrein

Het voornemen om 265.000 euro te investeren in het aanleggen van evenementenparkeerplaatsen op het evenemententerrein deed veel stof opwaaien. Op 6 januari 2015 werd de nota parkeerbeleid aangenomen. Deze is geldig voor een periode van 10 jaar. Nadat vertegenwoordigers van de stichting Wijkse Stadshaven en inwoners van rond het evenemententerrein de raad en het college hadden toegesproken, kwam het amendement dat gezamenlijk werd ingediend door VVD, PVDA, D66, CDA, BBnu en PCG aan de orde. Details over het ingediende amendement en de discussie die hierop volgde zijn te lezen in het artikel dat werd geplaatst op 7 januari 2015.  Antwoorden op de aan de gemeente gestelde vragen of het grasveld in het stadspark wel/niet en hoe wordt verhard en de daarmee gepaard gaande kosten worden na de zomervakantie verwacht.

UPDATE 22 augustus 2017: 

Op de vraag van de redactie of het evenemententerrein wordt verhard en zo ja, wat hiervan dan de kosten zijn antwoordt de gemeente Wijk bij Duurstede: "Het evenemententerrein wordt hiervoor niet verhard. En er zijn dus ook geen kosten mee gemoeid."

De nota aan de raad

In december 2014 was in de concept nota parkeerbeleid tijdens de voorbespreking en de raadsvergadering te lezen : “Voor de realisatie van de korte termijn maatregelen is totaal 115.000 euro benodigd,”. “Te weten 45.000 euro voor de fietsenstallingen en 70.000 euro voor de structurele parkeerplaatsen. Voor de realisatie van de structurele parkeerplaatsen is (op dit moment) nog een BDU (Brede Doeluitkering) subsidie beschikbaar van 50% van de investering met een maximum van 32.222 euro . Bij een afschrijvingstermijn van 10 jaar is er voor de realisatie van de fietsvoorzieningen structureel 6.300 benodigd euro en voor de parkeerplaatsen na aftrek van de subsidie 5.289 euro. Deze kapitaalslasten kunnen gedekt worden uit het budget voor speerpunten van het college. De investering voor de aanleg van de evenementenparkeerplaatsen op het Evenemententerrein ad 265.000 euro worden opgevoerd in de binnenkort vast te stellen Nota Bovenwijkse voorzieningen of bij de Kadernota 2016 voor de begroting 2016 e.v. De kapitaalslasten hiervoor bedragen bij een afschrijving van 20 jaar 23.850 euro per jaar."

Nota Bovenwijkse Voorzieningen

Het antwoord op de vraag aan de gemeente waar de in 2014 genoemde Nota Bovenwijkse voorzieningen op het internet te vinden is waarin dit bedrag (265.000 euro) wordt genoemd luidde: Op pagina 129 van het Jaarverslag 2016 van de Gemeente Wijk bij Duurstede staat: "Een nota Bovenwijkse Voorzieningen omschrijft welke infrastructurele werken met een bovenwijks karakter in de toekomst worden aangelegd, geeft een inschatting van de kosten en maakt inzichtelijk welke bijdrage hiervoor aan derden kan worden gevraagd. Op de vraag aan de gemeente naar dit document luidt het antwoord: "We hebben in de loop van 2016 de mogelijkheden hiertoe laten verkennen. Geconstateerd is dat er weliswaar mogelijkheden tot kostenverhaal zijn, maar dat deze beperkt zijn en tot op heden al in anterieure overeenkomsten worden meegenomen. De vraag is dan ook, of de kosten die gemoeid zijn met het opstellen en herhaaldelijk bijstellen van een Nota Bovenwijkse Voorzieningen opwegen tegen de baten. Op dit moment is de wetgeving op dit vlak aan veranderingen onderhevig. Dit maakt dat wij vooralsnog geen voorstellen zullen doen ten aanzien van een Nota Bovenwijkse Voorzieningen. Nadat de wetgeving is aangepast bezien wij nogmaals of een dergelijk instrument voor onze gemeente meerwaarde biedt."

Eerst meer fietsenstallingen

Uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen en de grote investeringen die hiermee gepaard gaan, worden pas uitgevoerd als deze na realisatie van fietsenstallingen nodig blijken te zijn. Meer fietsenstallingen zijn er tot op heden echter nog niet gerealiseerd. Opmerkelijk is dat Marco Petri van de PCG op 4 juli 2017 schriftelijke vragen stelt over overvolle fietsenrekken en de vraag naar de mogelijkheid om meer fietsenrekken te plaatsen. Het besluit om meer fietsenrekken te creëren is al genomen bij het aannemen van het amendement in januari 2015.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha