Wijk bij Duurstede, 6 maart 2019. Op 27 februari 2019 stelde Niek van Staaden van de GroenLinks-fractie schriftelijke vragen aan het college over de uitbreiding van het Stefanusterrein in Cothen. De volledige beantwoording is te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen schrijft GroenLinks: "Naar aanleiding van de voorbespreking van dinsdag jl. heeft de fractie van GroenLinks een aantal vragen over de wenselijkheid van uitbreiding van het Stefanusterrein. Het dossier dat nu voorligt lijkt een degelijke verkenning van opties voor transformatie van het bedrijventerrein Cothen en uitbreiding van het Stefanusterrein. Maar wij missen de meer strategische vraag en analyse die daaraan vooraf zou moeten gaan: in hoeverre is deze ruimtelijke functie op deze locatie überhaupt gewenst? Op korte afstand van de huidige locatie, ligt het zeer goed geëquipeerde bedrijventerrein Broekweg. Moet een gemeente met de omvang van Wijk bij Duurstede meerdere industrieterreinen hebben? Zowel de Structuurvisie 2020 als het Regionaal Convenant Bedrijventerrein Zuidoost Utrecht, lijken ‘nee’ te zeggen op die vraag en tegen deze locatie. De visie stelt kortweg dat de locatie in de toekomst niet verder mag transformeren tot regulier bedrijventerrein en het convenant draagt ons op eerst de ruimte die er al is te gebruiken alvorens tot uitbreiding of oprichting van een nieuw terrein over te gaan. Voor zover de bestaande ruimte al vergeven is (ook eventuele leegstand in aanmerking genomen), rijst de vraag waarom niet meer wenselijk zou zijn het bedrijventerrein in Wijk bij Duurstede uit te breiden. Daarvoor zou dienstig zijn in de verkenning meer nadrukkelijk te inventariseren in hoeverre bereidheid bestaat tot herlocatie naar het bedrijventerrein Broekweg. Alhoewel het plan een behoorlijke landschappelijke inpassing kent, moet verstening van het buitengebied worden tegengegaan en een goede verdeling van ruimtelijke functies nagestreefd worden. Als deze groene entree tot Cothen en onze gemeente eenmaal prijsgegeven is, krijg je die niet meer terug."

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha