Wijk bij Duurstede, 28 juli 2018. Op 22 juni stelde het CDA schriftelijke vragen inzake 'Bouwen voor de markt of voor de eigen bevolking' die op 24 juli door wethouder Joustra werden beantwoord en sinds 27 juli zijn te lezen op de website van de gemeente.

 1. Het CDA wil dat er vooral gebouwd gaat worden voor de eigen inwoners. En dan vooral jongeren/starters die geboren en getogen zijn in onze gemeente. Het nieuwe college heeft er voor gekozen om het aandeel gesubsidieerde koop en huur terug te brengen van 35% (20% huur en 15% koop) naar 30% (20% huur en 10% koop). Terwijl er juist voor onze jongeren/starters met laag inkomen het bijna onmogelijk is om een woning te kopen in onze gemeente. De wethouder gaf aan dat de marktvraag gaat bepalen wat voor woningen er komen. De goedkoopste koopwoning is al duurder dan 190.000 euro. Hoe gaat het college er voor zorgen dat er koopwoningen komen die goedkoper zijn dan 190.000 euro? En hoe gaat het college er voor zorgen dat de goedkope woningen beschikbaar komen voor onze eigen bevolking?
  • Antwoord: Allereerst benadrukt het college dat de woningmarkt bestaat uit consumenten (kopers en huurders) en producenten (bouwende partijen en woningbouwcorporaties). De gemeente “bouwt” voor de markt, die bestaat uit lokale- en bovenlokale (veelal regionale-) vraag, dus de “eigen bevolking” maakt daarvan deel uit en er is geen expliciet onderscheid. Uit recente bouwprojecten weten we dat met name de lokale vraag wordt bediend met nieuwbouw. Hierdoor wordt de doorstroming op gang gebracht, waardoor woningen beschikbaar komen die bijdragen aan het invullen van de regionale vraag naar woningen. Op basis van het woningbouwprogramma worden in de periode 2018-2021 in totaal 42 woningen gesloopt en ca. 506 nieuwe woningen opgeleverd (zie bijlage). Hiervan zijn er ca. 100 in de prijsklasse tot € 210.000 (waarvan ca. 76 woningen onder € 200.000). De prijsklasse voor sociale koop (traditioneel gesteld op € 181.500) is in de bijlage hoger gesteld, omdat blijkt dat de stichtingskosten voor deze woningen hoger uitvallen door duurzaamheidsmaatregelen (zoals “nul op de meter”). Daar tegenover staan lagere woonlasten door minder uitgaven aan energiekosten, die kunnen worden benut voor de hypotheek. Veruit de meeste woningen worden opgeleverd in projecten die al enkele jaren geleden zijn opgestart en nu worden gerealiseerd. Het aantal locaties waarvoor het college de uitgangspunten, zoals prijsklassen van woningen, nog kan bepalen is zeer beperkt. Voor het nieuwbouwplan “winkelcentrum De Heul” liggen er mogelijkheden. De door de gemeenteraad in 2016 vastgestelde Woonvisie is daarvoor vooralsnog leidend. Op basis daarvan zijn 9 woningen in de prijsklasse tot € 200.000 voor dat plan voorzien. Het college streeft ernaar om te bouwen voor de (jonge) inwoners van de gemeente. Dit komt de vitaliteit van de gemeente ten goede. Eind juni zijn de resultaten bekend van een enquête naar de marktvraag onder jongeren. Nu al is duidelijk dat er een groep van ca. 160 starters is die actief op zoek is naar een woning. Doorgaans wordt bij nieuwbouw aan de ontwikkelaar vooraf een kader meegegeven welke typen woningen gewenst zijn (percentage sociale huur, verkoopprijzen van woningen). De Woonvisie is leidend voor dit kader. In de praktijk blijkt het soms lastig om dit kader hard te maken (i.v.m. financiële haalbaarheid). Het college is concreet op zoek om de borging van de Woonvisie in lijn te brengen met financiële haalbaarheid. Verder biedt de door de raad op 27 juni 2017 vastgestelde huisvestings-verordening mogelijkheden om de lokale bevolking en/of jongeren voorrang te geven op projecten. Daarbij kan het college gebruik van de experimentenregeling en heeft het college beleid vastgesteld waarin het aangeeft woningen voor jongeren specifiek te labelen. Overigens is het college van mening dat de gemeente door te bouwen voor kleine huishoudens (jongeren en ouderen) niet alleen de lokale vraag naar woningen bedient, maar ook bijdraagt aan de regionale vraag naar woningen. Dit biedt perspectief om het belang van extra woningbouw in Wijk bij Duurstede te onderbouwen in overleg met andere gemeenten (U16) en de provincie.
 2. Het CDA ziet kansen voor een middensegment tussen koop en huur. Via woningcorporaties. Waarin lokale particuliere investeerders en jongeren samen - via de corporatie - appartementen gaan realiseren. Welke acties gaat het college ondernemen om innovatie op onze gemeentelijke woningmarkt te stimuleren?
  • Antwoord: Het college veronderstelt dat het CDA doelt op de realisatie van middenhuur in het prijssegment van ca. € 700 tot € 900 huur per maand. In deze categorie is er een tekort aan woningen, dat ook provinciaal hoog op de agenda staat. Het college wil deze categorie bespreken met de corporaties en andere partijen, zoals ontwikkelaars en beleggers, om te onderzoeken of voor deze categorie een project te realiseren is.
 3. Het CDA ziet kansen voor kleine woningen (Tiny Houses) met een kostprijs van max 150.000 euro. Welke acties gaat het college ondernemen om er voor te zorgen dat er in de komende 4 jaar minimaal 25 Tiny Houses in onze gemeente door particulier initiatief gerealiseerd kunnen worden?
  • Antwoord: Binnen de rode contouren (in de kernen) is het lastig deze ambitie te verwezenlijken; er zijn weinig tot geen beschikbare locaties. Het college is – in samenwerking met Viveste – op zoek naar mogelijkheden bij de Romeinenbaanflats voor zogenaamde containerwoningen. In de regio zijn voorbeelden en ervaringen opgedaan met tiny houses. Daaruit blijkt dat de exploitatieduur vaak neer komt op ongeveer 15 jaar (in plaats van 10 jaar). Verder zijn de woningen toch duurder dan het CDA wenst. Al met al is het college nog bezig zich te oriënteren en probeert het via kleinschalige pilots zelf ervaringen op te doen.
 4. Wanneer komt het college met een voorstel om de Woonvisie aan te passen om deze in lijn te brengen met het coalitieakkoord? Het CDA verwacht dat de wijzigingen in de Woonvisie goed worden onderbouwd en gemotiveerd, zodat er inhoudelijk over de keuzes kan worden gesproken.
  • Antwoord: Het college zal in september of oktober 2018 de raad informeren in een raadsbijeenkomst, waarin de evaluatie van de Woonvisie centraal komt te staan.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha