Wijk bij Duurstede, 20 juli 2018. Op 28 juni stelde de VVD schriftelijke vragen inzake kostenbeheersing van het Sociale Domein die op 17 juli door wethouder Kosterman werden beantwoord.

 1. Er wordt, zoals eerder door de portefeuillehouder is verwoord, een Plan van Aanpak voorbereid. Is hieraan voorafgaand voldoende en objectief onderzoek gedaan? Is de juiste vraagstelling boven water gekomen en zijn de vragen en uitkomsten getoetst?
  • Antwoord: Ja, in een tweetal sessies is ambtelijk en met de uitvoerders input verzameld voor het Plan van Aanpak ‘grip op het sociaal domein’. In dit plan van aanpak zijn 7 prioriteiten bepaald op basis waarop we concrete maatregelen voor verbetering gaan formuleren.
 2. De VVD vraagt zich af welke beoogde concrete doelen de portefeuillehouder in het Plan van Aanpak formuleert en wat de beoogde tijdlijnen zijn om de transitie binnen het sociale domein bevredigend te voltooien?
  • Antwoord: Algemeen doel: grip hetgeen inhoudt kostenbeheersing en kwaliteitsverbetering in de gehele keten. We maken inzichtelijk hoe het zorglandschap eruit ziet, welke partners en organisaties betrokken zijn en hoe en in welke mate we die als gemeente kunnen sturen en beïnvloeden. We analyseren dus de sturingsmogelijkheden van de gemeente op het beheersen van de kosten. Wij streven ernaar om: A. Inzicht te hebben in welke kosten beïnvloedbaar zijn en welke kosten nietbeïnvloedbaar zijn. Voor de beïnvloedbare kosten formuleren we een set van realistische maatregelen (voor de korte, middellange en lange termijn) om te trachten de kosten te verlagen B. Inzicht te hebben in de verhouding Rijksbudget versus uitgaven De transformatie is een proces dat continu in beweging is, waarbij we streven naar een evenwicht tussen inkomsten en uitgaven en kwalitatief goede hulp voor onze inwoners.
 3. Wanneer kunnen wij het Plan van Aanpak inclusief specifiek aan te geven concrete doelen tegemoetzien?
  • Antwoord: Op 11 september zal de raad uitvoerig worden geïnformeerd over de insteek en de stand van zaken van het onderzoek.
 4. Waar zit(ten) de financiële lekken (of problemen) waardoor de ernstige tekorten zijn ontstaan?
  • Antwoord: Dit is reeds uitvoerig uiteengezet in een memo d.d. 8 mei jl., als bijlage nogmaals bijgevoegd. Ook tijdens de voorbespreking in de raad d.d. 20 februari jl. is hierop uitgebreid ingegaan.
 5. Waarom zouden deze tekorten in bijvoorbeeld jeugdzorg niet structureel zijn? (de redenatie dat de tekorten binnen een paar jaar naar 0 zijn terug te brengen willen wij graag onderbouwd zien).
  • Antwoord: We weten dat een aantal kosten in 2017 incidenteel was, bijvoorbeeld in verband met de uitfasering van de DBC-(diagnose behandel combinatie)-bekostigingssystematiek in de jeugd GGZ waarbij alle aanbieders de lopende DBC’s nog in 2017 moesten declareren. Uit het onderzoek zal verder moeten blijken of de kosten structureel zijn en om welke kosten het dan gaat. De hoogte hiervan is op dit moment nog niet voorspelbaar.
 6. Is er een vergelijking gemaakt met andere (vergelijkbare) gemeenten en wat is de uitkomst hiervan (inclusief een kwantitatieve vergelijking)?
  • Antwoord: Een benchmark met andere gemeenten nemen we mee in het onderzoek. Het is inmiddels wel duidelijk dat de meeste andere gemeenten in den lande (75%), ook binnen onze regio, kampen met een tekort op de jeugdhulp. We weten dat ook andere gemeenten bezig zijn met onderzoeken hoe de tekorten terug te dringen.
 7. In hoeverre kunnen wij concrete acties verwachten om de kosten van het sociaal domein beheersbaar te maken om vervolgens over 10 of 20 jaar onze inwoners nog steeds op goede wijze de juiste ondersteuning te kunnen bieden?
  • Antwoord: Uit ons onderzoek zullen concrete voorstellen komen. Zie verder de antwoorden op de voorgaande vragen.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha