Wijk bij Duurstede, 17 juli 2018. Dagelijks is via de media te horen en te zien dat er nationale klimaatakkoorden zijn en er “Klimaatdoelstellingen” dienen te worden gehaald. Om nationale en  ook lokale doelstellingen te halen dienen er initiatieven te worden ontplooid.

Coalitieakkoord

In het coalitieakkoord van het huidige college is te lezen: “Duurzaamheid is voor ons een thema dat dwars door alle domeinen heen aan de orde is. Waarbij het wat ons betreft gaat om het vergroten van ons bewustzijn over de gevolgen van ons denken en handelen op de lange termijn. En daar in het hier en nu naar handelen. In de volle breedte van onze gemeente.”

Ambitie en data

In 2016 stelde de gemeenteraad de ambitie vast om in 2030 klimaatneutraal te zijn. De huidige coalitie houdt vast aan deze ambitie en volgt de richtlijn van Natuur- en Milieufederatie Utrecht om in 2023 16% duurzame energie-opwek te realiseren.

Initiatieven

Er zijn de afgelopen jaren al meerdere duurzame energie-opwek projecten gestart. Zoals bijvoorbeeld de zonnepanelen op het Revius, steenfabriek de Bosscherwaarden, Marienhoeve  en het gemeentehuis. Op woningen zie je ook meer zonnepanelen verschijnen. Windturbines zullen de aankomende vier jaar geen bijdrage leveren aan de duurzame energie-opwek, als onderdeel van het coalitieakkoord.

Vragen en antwoorden

Om de ambities meetbaar, inzichtelijk en volgbaar te maken dienen er startgegevens bekend te zijn. De redactie stelde daarover de navolgende vragen:

 1. Is er een NUL meting geweest om het totaal energieverbruik van Wijk bij Duurstede vast te stellen?
  • Antwoord: Ecofys heeft in 2016 een nulmeting gedaan naar de CO2-uitstoot in gemeente Wijk bij Duurstede. Deze nulmeting was onderdeel van de opdracht om door een onafhankelijke partij kort en bondig weer te laten geven wat de ambitie Klimaat neutraal Wijk bij Duurstede in 2030 betekent en wat te verwachten is als resultaat van bestaand beleid. Het totale energieverbruik van gemeente Wijk bij Duurstede is onderdeel van deze nulmeting en in het rapport van Ecofys berekend in CO2-emissie.
 2. Zo ja, op welke datum was deze nulmeting?
  • Antwoord: Het eindrapport dateert van september 2016 en is online beschikbaar. Ten tijde van de rapportage waren de meest recente gegevens beschikbaar over 2014 en hier is mee gerekend.
 3. Zo ja, wie heeft die gegevens aangedragen?
  • Antwoord: Voor deze nulmeting is gebruik gemaakt van data van de Klimaatmonitor. Deze database wordt gefaciliteerd door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.
 4. Hoeveel was het totale verbruik van de gemeente Wijk bij Duurstede op de datum van de nulmeting?
  • Antwoord: Voor het berekenen van de energievraag kunnen diverse aspecten meegenomen of buiten beschouwing gelaten worden. Voor de berekening van Ecofys is gerekend met het energieverbruik van de gebouwde omgeving, verkeer & vervoer, industrie & energie & afval & water, landbouw & bosbouw & visserij. De totale energievraag over 2014 voor deze sectoren is 1.285 Terrajoule. Zie ook de bijgevoegde rapportage over het Energiegebruik in Wijk bij Duurstede van Klimaatmonitor.
 5. Hoeveel duurzame energie-opwek had de gemeente Wijk bij Duurstede op 1 juli 2018 t.o.v. de nulmeting?
  • Antwoord: De meest recente gegevens op Klimaatmonitor zijn nu beschikbaar over 2016. In 2016 is in totaal 34 Terrajoule aan duurzame energie opgewekt. Dit komt neer op 2,6% t.o.v. het totale verbruik van de nulmeting. Zie ook bijgevoegde rapportage over Hernieuwbare Energie van Klimaatmonitor.
 6. Zo nee. Hoe wordt de te realiseren 16% duurzame energie-opwek in 2023 berekend?
  • Antwoord: Voor de berekening van de doelstelling 16% duurzame energie-opwek in 2023 hebben wij gebruik gemaakt van de berekeningen van Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU). De NMU heeft raadsleden en coalitiepartijen opgeroepen om deze doelstelling over te nemen en na te streven voor de huidige raadsperiode. Voor deze berekeningen heeft NMU ook gebruik gemaakt van de cijfers die beschikbaar zijn via Klimaatmonitor. Zie ook bijgevoegde flyer van NMU over de oproep voor duurzame energieopwekking in de provincie Utrecht: 16% in 2023.
 7. Zo nee. Hoe wordt de voortgang gemonitord om (meer) maatregelen te nemen om in 2030 klimaatneutraal te zijn?
  • Antwoord: Als eerste stap hebben we een Routekaart ontwikkeld om te komen tot Klimaatneutraal in 2030. Deze routekaart willen we nu verder concretiseren met acties en tussentijdse mijlpalen om te kunnen monitoren en bijsturen waar nodig.

En nu?

Na ruim 1,5 jaar is 2,6% duurzame energie-opwek gerealiseerd t.o.v. het totale verbruik van de nulmeting. Over 5 jaar is de ambitie om 16% duurzame energie-opwek gerealiseerd te hebben. Cijfermatig benaderd laat dit zien dat er nog veel moet gebeuren om die ambitie te realiseren. 

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha