Wijk bij Duurstede, 9 oktober 2020. Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van zonneveld Wijkerbroek West. Het zonneveld heeft een omvang van circa 9,3 ha en bestaat uit twee percelen. Het projectgebied ligt ten zuidwesten van Wijk bij Duurstede. De percelen worden aan de noordzijde begrensd door het Amsterdam-Rijnkanaal. Ten zuiden en oosten van de percelen liggen de Romeinenbaan en de Middelweg West.

Beide percelen (6,3 en 3 ha groot) zijn momenteel ingericht als boomgaard. Op grond van het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied 2015’ hebben de percelen een agrarische bestemming. Binnen deze bestemming is het niet mogelijk om een zonneveld te realiseren. Met toepassing van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° Wabo (projectafwijkingsbesluit) kan medewerking worden verleend.

Raadplegen van de stukken

Het ontwerpbesluit ligt met ingang van 15 oktober 2020 gedurende zes weken ter inzage. Deze plannen zijn on-line te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl(link werkt nog niet) . 

Zienswijzen

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. Zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 83, 3960 BB Wijk bij Duurstede. Voor het bekijken van de stukken op het gemeentehuis kunt u een afspraak maken met de heer Staps van het team Leefomgeving, telefoon 0343-595 595.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha