Wijk bij Duurstede, 16 juli 2017. Soms zou je denken dat er geen vriendelijkheid meer bestaat, maar dan maak je iets mee wat het tegendeel bewijst;

Mijn dochter van 5 jaar kwam gisteravond thuis met nieuws dat ze een prachtige steen had gezien en of ze die mocht pakken. Maar ja, het was ver na afgesproken tijdstip, dus nee dat mocht niet meer. Drama natuurlijk, maar uiteindelijk na schoon en wel in bed te liggen afgesproken dat ze morgen mocht gaan kijken.

Vanochtend dus in alle vroegte op pad. Vol spanning liep Suse naar de plek 'zou de mooie glimmende steen er nog liggen?'. Wat een geluk, hij was er nog!

Haar geluk kon helemaal niet op toen ik het briefje voorlas, hij was echt voor haar...zij mocht de steen meenemen! En het 'maak vrienden en geen ruzie?' "Ik vind vriendjes hebben al leuk mama. Opa kan wel wat geluk hebben, dus deze is voor hem!"

En zo lieve onbekende, heb jij met jouw lieve daad een meisje, haar ouders en haar grootouders heel gelukkig gemaakt! Het tegendeel bewezen, dat mensen gelukkig nog wel wat over hebben voor elkaar. Dank je wel!

20158304 10206962769305946 1100874406 n

Wijk bij Duurstede, 14 juli 2017. De gemeenteraadsfractie van de VVD Wijk bij Duurstede heeft enkele weken geleden tegen de nieuwe huisvestingsverordening gestemd omdat daarin de urgentieverklaring voor statushouders (asielzoekers die een eerste voorlopige verblijfsvergunning hebben gekregen) voor het verkrijgen van een huurwoning is opgenomen. Op 16 december 2016 is deze urgentieverklaring op voorstel van de VVD uit de landelijke Huisvestingswet verdwenen. In het voorstel voor de nieuwe gemeentelijke huisvestingsverordening Wijk bij Duurstede 2017 werd dit echter gerepareerd door de urgentieverklaring voor statushouders daarin op te nemen.

De VVD vind de urgentie voor statushouders oneerlijk voor de woningzoekenden uit de eigen gemeente die al jaren op een wachtlijst staan. Met het huisvesten van de door de rijksoverheid opgedragen aantallen statushouders in huurwoningen worden de wachtlijsten elk jaar extra zwaar belast. Elke uitgegeven huurwoning aan een statushouder betekent een woning minder ter beschikking voor de eigen inwoners op de wachtlijst.

De VVD wil als gemeente Wijk bij Duurstede ook verantwoordelijkheid dragen voor het opnemen van de aan onze gemeente opgedragen aantallen statushouders, maar vindt dat er onderzoek moet worden gedaan naar alternatieven zoals bijvoorbeeld overleg voor plaatsing van statushouders met gemeenten waar een overschot is aan huurwoningen. Ook kan in de eigen gemeente worden gekeken naar verbouwing van leegstaande bedrijfs/kantoorpanden of het plaatsen van alternatieve éénkamerwoningen voor éénpersoons huishoudens. Van deze laatste categorie woningen kunnen dan ook starters op de woningmarkt die op de wachtlijst staan profiteren.

Daarnaast heeft de VVD-fractie bij de behandeling van de kadernota, waarin de prioriteiten voor de komende jaren worden vastgelegd, aangegeven dat we niet meer statushouders moeten opnemen dan ons door de rijksoverheid is opgelegd. Dat heeft niet alleen te maken met het toewijzen van woningen, maar ook met het vermogen van onze gemeenschap om deze groep nieuwkomers op te nemen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het gebruik van de noodzakelijke sociale voorzieningen. Met het opnemen van het opgedragen aantal statushouders nemen we onze verantwoordelijkheid om deze groep mensen te helpen en kijken we ook goed naar wat dit betekent voor onze Wijkse gemeenschap. Dat is sociaal en rechtvaardig voor iedereen.

Wijk bij Duurstede, 15 juli 2017. Maakte in december 2016 D66 nog goede sier met een motie over compensatie van precario, in de laatste raadsvergadering blijkt er weinig over te zijn van het unanieme akkoord van de raad. De motie werd met maar liefst 10 stemmen tegen en slechts 7 stemmen voor (VVD,CDA,BBnu,D66), verworpen. Concreet, U als inwoner mag nog tot 2021 dokken.

Landelijk waren ook de linkse partijen voorstander van het opheffen van precario (wetsbesluit is reeds goedgekeurd) op ondergrondse leidingen en doorbelasting hiervan aan inwoners om te begrijpen redenen:

  • Belasting heffen op een basisbehoefte als water is onredelijk;
  • In Nederland zijn waterbedrijven publiek, het is dan onredelijk om die publieke nutsfunctie door een andere publieke instantie, een gemeente, te laten belasten.
  • Niet elke gemeente heft, in het verzorgingsgebied van Vitens zijn er slechts 4 gemeenten die heffen en de landelijke politiek is er al meer dan 10 jaar van overtuigd dat de belasting oneigenlijk is.

Lokaal zijn het juist de linkse partijen, die tegen deze motie stemden, “omdat we het geld hard nodig hebben”. Dat er onvrede is bij de inwoners van de gemeente Wijk bij Duurstede over de relatief hoge woonlasten, immers gemeente Wijk staat op de tweede plaats in de provincie Utrecht qua woonlasten zelfs zonder deze precario, werd door een enkele partij verwoord. Onwetend als men is, gingen de raadsleden mee met de argumentatie van de wethouder om een compensatie te onderzoeken middels de rioolrechten en afvalstoffenheffing.

D66 maakte het de wethouder ook wel makkelijk: ze verzochten in de motie om een vast bedrag in mindering te brengen op de OZB of verlaging van de OZB. Moet je niet mee aankomen bij socialisten, de minima en huurders hebben hier niets aan en daar kan geen argument tegenop.

De toezegging van de wethouder is dubieus. Hij moet als geen ander weten dat de wet het niet toestaat opbrengsten van de rioolheffing voor andere zaken te gebruiken dan voor het uitvoeren van de gemeentelijke watertaken. Op 19 april 2016 heeft de raad op dat punt ook zitten slapen of is onwetend, men ging akkoord om uit de opbrengst van de rioolheffing het onkruid te bestrijden.

en wel voor een bedrag van € 40.200. Wat is er makkelijker om de wet nog een keer te overtreden om deze motie af te wentelen, de raad is toch onwetend en vraagt niet door naar de haalbaarheid van zijn suggesties. Voor de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten geldt dat de opbrengsten niet meer dan kostendekkend zijn. Het is een gemeente Wijk bij Duurstede niet toegestaan om met beide belastingen winst te maken om daarmee andere gemeentelijke taken te financieren. Een ‘compensatie’ vanuit deze belastingen is alleen mogelijk als er reëel lagere kosten zijn.

De indiener van de motie, D66, verklaarde de motie te willen terugtrekken omdat Vitens een lager bedrag zou gaan belasten en de extra inkomsten toch maar een tijdelijke maatregel zijn. Niet echt doorbijtertjes bij deze partij. Ook al is de crisis voorbij en de noodzaak van deze maatregel allang achterhaald, U als inwoner van de gemeente Wijk moet het maar doen met deze weifelende politici én hoge woonlasten.

Wijk bij Duurstede, 12 juli 2017. Bij de behandeling van de Kadernota, de opmaat voor de begroting, werd een ding duidelijk; de verkiezingsstrijd is al aan het losgebarsten. Daar waar de coalitie de inzet van het college prees, wees de oppositie deze af. De kadernota zelf werd in de coalitie en D66 in ieder geval goedgekeurd. De SP wees de maatschappelijke agenda als topprioriteit aan. “We hebben een geweldig sociaal beleid, met goede voorzieningen. Daar moeten we blijvend aandacht voor hebben en houden. Verenigingen en organisaties en mensen die voorzieningen nodig hebben,. Vragen daarom”, meent fractievoorzitter Jan Oechies.

De SP concludeert, net als de coalitiepartners van GroenLinks, PCG en de PvdA, dat er veel goed gaat. “Ja, lang niet alles gaat goed. Maar tegen alle crisis en bezuinigingen in hebben we meer gebouwd dan gemiddeld, meer banen gecreerd dan gemiddeld en ook nog eens enorme maatschappelijke veranderingen zeer sociaal opgevangen. Dat betekent niet dat we nu op onze lauweren moeten rusten. We zijn fier en moeten ook door blijven werken”, begint hij.

Oechies en de zijnen zetten in op vele terreinen. Maar het is voor ons logisch dat de doorontwikkelingen in het sociale domein een topprioriteit is. Oechies; “Dat gouden randje moet bewaard blijven. Grenzen tussen verschillende onderwerpen, domeinen, zijn weggevallen. Dat vraagt nog meer om een integrale aanpak, van armoedebeleid tot jeugdbeleid en onderwijs, of van zorg en welzijn tot werk. Er staat een organisatie om veel aan de voorkant op te vangen. Dat moet doorontwikkeld worden.”

De Wijkse inzet op vroegtijdige signalering en vroegtijdig handelen, laat volgens de socialisten haar winstpunten zien. “Het is ten eerste, en belangrijkste, beter voor de betrokken mensen. Voorkomen is beter dan genezen. Mesen krijgen ook bijvoorbeeld met minder organisaties te maken, die allemaal wat willen. Ten tweede hebben we de laatste jaren enorm veel geexperimenteerd, met lokale organisaties, en heel veel leuke praktische oplossingen gevonden die van het beleid goud heeft gemaakt. Ten derde. is dit beter voor de gemeentelijke portemonnee. Er is minder geld nodig voor dure voorzieningen.”

Nu de crisis voorbij is, lijkt er vanuit het Rijk in ieder geval ook meer geld beschikbaar te komen. De SP hopt dat er zodoende meer in de maatschappij gestopt kan worden. Door de miljoenen bezuinigingen vanuit het Rijk, is er immers veel gevraagd van de lokale samenleving. “Wijksport is een actueel voorbeeld. Maar er zijn ook heel veel organisaties die huisvesting zoeken. Daar is ook wat nodig. En nu Houten niet doorgaat, moet er gekeken worden hoe de gemeente de kwetsbaarheid en kwaliteit kan verbeteren. Er is kortom genoeg te doen.”

De fractievoorzitter hoorde bijna de voltallige oppositie klagen over het beleid. “Als ik de zurigheid hoor, dan denk ik; leuke boodschap voor al die organisaties en ondernemers die zo hard hebben meegewerkt om van het beleid in crisistijd iets te maken”, aldus Oechies, “En dan willen ze wel lasten verlichten, overschotten op de bank en wel investeren en geld uitgeven. Maar net als de laatste tien jaar geven ze niet aan waar er dan bezuinigd moet worden. Wel mee ruitgeven en minder binnen krijgen dus. Dan snapt ieder waarom het in 2006 zo’n puinbak was toen we als SP begonnen."

Oechies is fier op het beleid van de laatste jaren. “De laatste begrotingen zijn gewoon unaniem gesteund. Geen enkele partij heeft hierin zaken bijgestuurd, of zag dingen anders. Nu zeggen dat er niets van klopt, is dan een grote grap. Wijk is in tegenstelling tot veel andere gemeenten sociaal, met topvoorzieningen voor sport en cultuur, met geweldige ondernemers en organisaties. Er is meer werkgelegenheid gekomen, er zijn bedrijven bijgekomen, er is veel meer gebouwd dan elders, de leegstand van winkel was minder dan gemiddeld en we hebben de transities, met alle Rijksbezuinigingen die daarbij horen, ook nog eens beter dan gemiddeld opgevangen. Als partijen dan beweren dat het slecht is gegaan, dan zijn dat pure spookverhalen. Maar ja, de verkiezingen komen eraan en partijen moeten wat roepen", bekijkt Oechies.

Subcategorieën

Wij gebruiken cookies om de website te verbeteren. EU-wetgeving bepaalt dat wij u om toestemming moeten vragen. Meer weten over cookies en hoe ze te verwijderen, lees ons  privacy beleid.

  Ik accepteer cookies van deze website.
EU Cookie Directive Module Information