Langbroek, 10 september 2019. Aankomende vergadering (17 september) is mevrouw Vlasblom van De Kok & Partners aanwezig om het platform te informeren over het beleidskader en kansenkaart zonnevelden. Dorpsplatform Langbroek is ongeveer 10 jaar geleden opgericht en bestaat uit leden en sympathisanten, waardoor een zo'n breed mogelijke afspiegeling van het dorp is vertegenwoordigd. Het Platform levert een bijdrage aan het maatschappelijk debat en is betrokken bij het politieke debat om zo de leefbaarheid van Langbroek te vergroten. Het Dorpsplatform geeft adviezen bij dat deel van het gemeentelijk en provinciaal beleid dat gevolgen heeft voor de leefbaarheid in Langbroek. Dat kan onder meer zijn op het gebied van:

 • veiligheid
 • bouwen
 • wonen
 • werken
 • voorzieningen
 • sport, recreatie
 • openbare ruimte.

Het Dorpsplatform heeft diverse werkgroepen die zich inzetten voor bijvoorbeeld (verkeers)veiligheid, wandelpaden, Whatsapp Buurtpreventie, recreatie enz. Het Platform vergadert ca. 10x per jaar. Bij de vergaderingen is een vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig. De vergaderingen zijn openbaar. Elke inwoner van Langbroek die geïnformeerd wil worden of iets onder de aandacht wil brengen betreffende de leefbaarheid van Langbroek is welkom bij de vergaderingen.

Agenda voor de vergadering Dorpsplatform Langbroek van dinsdag 17 september 2019, aanvang 20.00 uur, in het dorpshuis.

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken / mededelingen
 3. Aanpak bestrating Langbroekerdijk (binnen de bebouwde kom)
 4. Verkeersveiligheid en de resultaten van de snelheidsmetingen N227
 5. Vaststellen notulen vorige vergadering
 6. Uitnodiging Biogascentrale op 15-10.
 7. Bespreken actielijst
 8. Rondvraag en sluiting

Volgende vergaderingen: dinsdag 15-10, donderdag 14-11, dinsdag 10-12.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha