Wijk bij Duurstede, 12 juli 2018. Op 9 juli is de actiegroep Wijk - GEEN Windpark Goyerbrug opgericht, naast de reeds bestaande Stichting Leefbaar Buitengebied Houten. Samen zullen we, maar ieder in zijn eigen gemeente, gecoördineerd een vuist maken tegen de controversiële plannen voor Windpark Goyerbrug. Ook het Wijkse gemeentebestuur zal alle middelen aanwenden om onze buurgemeente Houten op andere gedachten te brengen (motie van 2 juli).

De aanleiding is dat Windpark Goyerbrug de afgelopen weken opnieuw veel stof heeft doen opwaaien onder omwonenden in de gemeente Houten, maar vooral in de gemeente WbD. De overlast en nadelige gezondheidseffecten van 250m hoge windmolens op maar 50m van het AR-kanaal en pal op de gemeentegrens met Wijk, reikt daar kilometers overheen. Daarvoor is veel aandacht in de landelijk en lokale media, ook door de artikelen van onze adviseur.

NB De onder omwonenden verspreide folders en website van de particuliere initiatiefnemer R. Berendts geven een veel te geflatteerd, misleidend beeld. De oorspronkelijke tiphoogte van 150m is onlangs gegroeid naar zelfs 250m, maar zonder consequente aanpassing van bijgevoegde kaart en omschrijving. Daarmee wordt de negatieve impact veel groter dan omwonenden nu wordt voorgespiegeld. Naar verwachting zal van deze omissie ook sprake zijn bij de vigerende gemeentelijke structuurvisie!

Op 26 juni zijn door de raadsfractie van ‘Houten Anders’ een aantal vragen aan B&W Houten gesteld. De antwoorden waren allesbehalve bevredigend en getuigen niet bepaald van een proactieve en coöperatieve houding. Vaak werd er een ontwijkend antwoord gegeven of vermeld dat de vergunningsaanvraag nog niet was ingediend (...). NB Volgens het AD/UN van 11 juli, zal de vergunningsaanvraag na de zomer ingediend worden.

Verder is op 10 juli door ons een mail naar het gemeentebestuur van Houten gestuurd met kritische ‘Opmerkingen en vragen over plannen Windpark Goyerbrug’. Het betreft de volgende onderwerpen:

  1. Extra voorwaarde provincie: bestuurlijk draagvlak Houten en Wijk
  2. Plannen Windpark Goyerbrug zijn niet geactualiseerd
  3. Voorwaarde gemeente Houten: draagvlak direct omwonenden
  4. Geen bestuurlijk draagvlak gemeente Wijk bij Duurstede
  5. Draaiproef Windpark Houten biedt weinig soelaas
  6. Ondanks Elektriciteitswet geen Windpark Goyerbrug?
  7. 250m hoge windmolens zijn extra gevaar voor scheepvaart en omgeving
  8. Belangenverstrengeling van raadsleden in windparken
  9. Andere locatiemogelijkheden en alternatieve energievormen

Onze folders en website zijn begin september gereed voor het houden van enquêtes onder de direct omwonenden in gemeente WbD. Omwonenden worden dan door ons alsnog volledig en objectief geïnformeerd, wat de initiatiefnemer tot nu toe heeft verzuimd. Ook over alle nadelen, onder andere: hinder, nadelige gezondheidseffecten en de buitenproportionele landschappelijke impact op onze mooie Kromme Rijnstreek. Ook het gevaar voor de scheepvaart en omgeving bij afbrekende rotorbladen is niet denkbeeldig. Als bevoegd gezag is de gemeente Houten verantwoordelijk voor de risicobeheersing!

Met vriendelijke groet,
Actiegroep Wijk - GEEN Windpark Goyerbrug

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha