Kleine overheid, sterke samenleving

Het college geeft tekst en uitleg aan de pers

[UPDATE]Wijk bij Duurstede, 30 september 2011. De huidige economische situatie en de plannen van het kabinet Rutte zullen niemand zijn ontgaan. Deze situatie en plannen raken ook het huishoudboekje van de gemeente Wijk bij Duurstede. Het college van burgemeester en wethouders en de gemeentesecretaris informeerden gisterenmiddag in het gemeentehuis de pers over de plannen met betrekking tot de bezuinigingsvoorstellen om de begroting 2012-2015 sluitend te maken.

Bezuinigingen

De voorgestelde bezuinigingen van het college worden op 4 en 11 oktober besproken door de gemeenteraad. Eventuele wijzigingen die de gemeenteraad aandraagt bij het college worden vertaald in de begroting die op 8 november wordt behandeld. Het is een zeer omvangrijk pakket dat invulling moet geven aan een bezuiniging van ruim 1,2 miljoen in 2012, en een bedrag dat oploopt naar ruim 2,3 miljoen in 2015. Het college heeft zich de vraag gesteld: “Hoe zorgen we ervoor dat we als gemeente en lokale gemeenschap door deze financieel bijzonder moeilijke tijden komen?”

Factoren van invloed

Voor de gemeente hebben de volgende zaken bijgedragen tot het bezuinigingsvoorstel:

  • Bij de vorming van het kabinet Rutte, in de zomer van 2010, is voor de regeringsperiode een bezuiniging van 18 miljard afgesproken. Met die bezuinigingen worden de gemeenten fors belast.
  • De economische problemen zorgen ervoor dat de uitgaven voor uitkeringen en de kosten voor bijvoorbeeld schuldsanering eveneens fors toenemen. Daar komen dan de effecten van bezuinigingen bij, bijvoorbeeld kortingen op de Wet Sociale Werkvoorziening, WSW. De financiële risico’s van nieuwe beleidstaken nemen voor gemeenten eveneens enorm toe.
  • De problemen op de woningmarkt hebben ook een groot effect op de gemeentelijke begroting. Hoewel de gemeente, de woningbouwstichtingen en een aantal ontwikkelaars zich inspannen om de nieuwbouw van woningen op gang te houden, is met name in het duurdere segment van de woningbouw een vertraging van de woningbouw onvermijdelijk. Dat betekent dat grondexploitaties te maken hebben met tegenvallende opbrengsten en hogere rentelasten vanwege het vertraagd opleveren van woningen. Daar komt bij dat de rente zelf ook is gestegen.

Veranderingen voor de inwoners en de gemeente

Wat gaat u als inwoner merken van de bezuinigingen?

De voorstellen van het college gaan bijvoorbeeld over het verhogen van de tarieven voor de veerpont maar ook over het afschaffen van het profijtbeginsel met betrekking tot de jeugdsubsidie bij de verschillende verenigingen. De gemeente heeft hierover al gesproken met de verenigingen en gaat op 30 september een brief sturen naar alle partijen die geraakt gaan worden door deze bezuinigingen. De verenigingen hebben, bij het eerder dit jaar gehouden overleg, de gemeente erop gewezen dat er gewaakt moet worden voor de stapeling van eventuele bezuinigingen en kosten. Het college vraagt zich steeds af of het verantwoord is nog meer te schrappen in voorzieningen of dat de lasten moeten worden verdeeld via een OZB-verhoging. Er is vastgesteld dat hier nog ruimte zit, echter rijst daar de vraag of het in deze toch al moeilijke tijden wenselijk is deze ruimte te verspillen. Het verhogen van de OZB staat in de voorstellen en moet de aankomende jaren jaarlijks 200.000 euro opleveren. Dit is een eenmalige verhoging van 6 procent. Positief is dat er niet bezuinigd gaat worden op bijvoorbeeld de zorg en veiligheid.

Wat gaat de gemeente merken van de bezuinigingen?

De bedrijfsvoering moet verder geoptimaliseerd worden en het aantal ambtenaren zal moeten verminderen. Dit zal gebeuren door natuurlijk verloop. De bezuinigingen die hiermee gepaard gaan zijn aanzienlijk. Een van de verbeterslagen die is ingezet betreft het gezamenlijk inkopen van diensten met andere gemeenten. Verder wil de gemeente de verantwoordelijkheid en het vertrouwen bij de inwoners en partners neerleggen die moeten gaan participeren in bijvoorbeeld het onderhouden van de straat. Een concreet voorbeeld hiervan is dat 52 van de 93 speeltuintjes zullen worden verwijderd. Mocht een straat het speeltuintje toch in stand willen houden, dan zal er in overleg met de gemeente naar een gezamenlijke oplossing moeten worden gezocht. Het college verwacht hierbij veel van de inwoners, organisaties en instellingen. Zij vragen om samen de schouders onder de gemeenschap te zetten en bieden daarvoor ruimte en vertrouwen en waar nodig ook de helpende hand.

En verder?

Het college wees erop dat de aandacht niet alleen gericht moet zijn op de bezuiningen en dat niet het beeld moet ontstaan dat er niets meer kan. Dit is niet het geval. Zo gaat de revitalisering van het industrieterrein door en is er nog ruimte voor uitbreiding. Verder wordt er met verschillende partijen gesproken over manieren om de krachten te bundelen en zo op een efficiënte manier samen te werken maar zo min mogelijk faciliteiten in te leveren.

Communicatie

Door de huidige omstandigheden en de voorgestelde bezuinigingen zal de lokale overheid anders om moeten gaan met zijn inwoners en zullen de inwoners anders moeten omgaan met vragen die in het verleden automatisch aan de gemeente werden gesteld. Een van de zaken die zal moeten worden veranderd is dat de inwoners moeten gaan beseffen dat de gemeente op een aantal gebieden niet meer het primaire aanspreekpunt is. Het college ziet hier een taak voor verschillende, reeds bestaande instanties zoals bijvoorbeeld de woningbouwverenigingen en stichtingen zoals Binding. De sleutel tot het succes is het borgen van afspraken die in dit kader worden gemaakt. Het college kiest als standpunt dat bij een akkoord op de voorgestelde bezuinigingen de voorgestelde weg wordt ingeslagen. Dit houdt in dat er een heldere beschrijving komt van de doelen die gehaald moeten worden, een helder inzicht in de belangrijkste kostenposten en grip op de kostenveroorzakers. Nog meer dan in het verleden neemt het college zich voor helder te maken wat er wordt geleverd en in welke kwaliteit. Hierover wil het college de inwoners periodiek en transparant informeren. Duidelijk is geworden dat het college de intentie heeft samen te werken en dat dit tweerichting verkeer moet worden. Hierbij wordt duidelijk om de bezuinigingen te realiseren dat aan beide kanten de verwachtingen moeten worden waargemaakt.

Meer informatie

Details over de voorbereidingen naar deze omvangrijke bezuinigingen en de eventuele gevolgen daarvan zijn terug te lezen op de website van de gemeente. Details m.b.t. de voorgestelde bezuiniging zijn ook op dezelfde website te lezen.

Be the first to comment on "Kleine overheid, sterke samenleving"

Leave a comment