Lezerspost: Linkse partijen tegen bestuursakkoord

logo_diw_groenlinks


30 mei 2011.

GroenLinks, de SP en de PvdA stellen a.s. dinsdag aan de raad voor om niet in te stemmen met het bestuursakkoord. Dit bestuursakkoord wordt gesloten tussen het Rijk en de lagere overheden, hierin staan afspraken over de manier waarop onder meer gemeenten hun verantwoordelijkheden invullen. Ook wordt vastgelegd wat zij krijgen aan geld om deze verantwoordelijkheden uit te oefenen. Deze afspraken gelden voor de duur van de kabinetsperiode.

Het bestuursakkoord is getekend door de vier bestuurslagen (Rijk, Provincie, Waterschap en Vereniging van Nederlandse Gemeenten – VNG) maar in de gemeenten groeit het verzet. Veel taken worden van hogere overheden overgeheveld naar de gemeenten, maar met veel minder geld. De linkse partijen vinden dat vooral de kwetsbaarste groep in de samenleving hiermee wordt getroffen. Omdat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten op woensdag 8 juni aan de gemeenten om instemming vraagt, hebben de gemeenten de gelegenheid een krachtig tegengeluid te laten horen. GL, SP en PvdA vinden dat de gemeente Wijk bij Duurstede tegen het akkoord moet stemmen.

Het bestuursakkoord heeft onder meer tot gevolg dat er op het gebied van zorg (WMO/AWBZ) belangrijke voorzieningen verdwijnen. Zo wordt de gemeente verantwoordelijk voor de begeleiding van mensen die hulp nodig hebben bij zelfstandig wonen, zoals hulp bij financiën voor mensen met geestelijke beperking, gehandicapten, ouderen, begeleiding bij dagbesteding. Nu past dit nog in de AWBZ, maar straks niet meer. De Wmo, de wet die de gemeenten verantwoordelijk maakt voor maatschappelijke ondersteuning, moet dit straks gaan overnemen. Maar het aanbod aan begeleiding zal onder die wet veel beperkter zijn en betekent een grote stap terug voor mensen die dit nodig hebben. Het toezicht op begeleiding en huishoudelijke hulp door de Inspectie voor de Gezondheidszorg komt te vervallen. Gemeenten moeten dan gaan toezien op de kwaliteit hiervan, maar GL, SP en PvdA vrezen dat dit ten koste zal gaan van de kwaliteit.

Jeugdzorg gaat ook naar de gemeente. Ook de gedwongen jeugdzorg zoals jeugdreclassering en jeugdbescherming (per 2016). Maar wel met een beperkter budget. Een ander punt van zorg is de nieuwe Wet Werken naar Vermogen. Hierin worden de Wet Werk en Bijstand, de Wet Sociale Werkvoorziening en de WAO voor jongeren samengevoegd in één wet. Gemeenten krijgen dan de verantwoordelijkheid voor de re-integratie van mensen die onder die regelingen vallen, maar krijgen niet het geld dat nodig is om dat goed te doen. Daardoor blijft er straks geen geld over voor de nieuwe generatie mensen die hulp nodig heeft om werk te vinden. Zo wordt er een nieuwe generatie uitkeringsafhankelijken gecreëerd. In totaal zal er rond de 4 miljard euro bezuinigd gaan worden op dit terrein. GroenLinks, SP en PvdA vinden dat de gemeenten worden opgezadeld met afspraken uit het regeerakkoord, die als een molensteen om hun nek zullen gaan hangen en die de meest kwetsbare groep inwoners zal raken. Daarom roepen de partijen op niet akkoord te gaan met het bestuursakkoord.

Wil Kosterman

Wijk bij Duurstede

 

 

Be the first to comment on "Lezerspost: Linkse partijen tegen bestuursakkoord"

Leave a comment